Avís legal

El lloc web i el domini jordialsinasl.com corresponen a Jordi Alsina SL (en endavant Jordi Alsina) amb CIF B17462938 i domicili al carrer Paral·lel, 117, de la Bisbal d’Empordà  (CP 17100), tel. 667773679, adreça electrònica jordialsinasl@gmail.com inscrita al Registre Mercantil de Girona , Volum 874, Foli 30, Full GI-16612, Inscripció 1ª.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Jordi Alsina o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Jordi Alsina presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. Jordi Alsina autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a http://jordialsinasl.com. Jordi Alsina es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a http://jordialsinasl.com (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que Jordi Alsina actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Jordi Alsina manifesta que les referències de les creacions i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Jordi Alsina fins a la contractació expressa d’una comanda.

Jordi Alsina es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

Jordi Alsina no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.